پروفایل مرجان خدایی

مرجان خدایی طراح معمار
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
0تومان درآمد کسب کرده
طراحی نقشه های معماریطراحی و شبیه سازی سه بعدی

فعالیت های مرتبط :

_ترسیم نقشه و مدلسازی قطعات صنعتی

_کارتوگرافی و ترسیمات بر روی عکسهای هوایی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

  • کارشناس طراحی

    مهندسین مشاور آبادی هفت اقلیم

    1397/07 - حالا