باشگاه معماران، پلی میان معماران و کارفرمایان

عضویت به عنوان کارفرما عضویت به عنوان معمار

فهرست آخرین پروژه های معماری

پروژه ای دارید و میخواهید با هزینه ای منصفانه توسط معماران انجام شود؟

انجام پروژه های معماری با بهترین شرایط :

رایگان

برای 2 روز

درخواست انجام پروژه

ماندگاری پروژه در لیست پروژه ها تا ۲ روز جهت دریافت پیشنهاد

ثبت نام

2000تومان

برای 5 روز

درخواست انجام پروژه

ماندگاری پروژه در لیست پروژه ها تا ۵ روز جهت دریافت پیشنهاد

ثبت نام

2500تومان

برای 7 روز

درخواست انجام پروژه

ماندگاری پروژه در لیست پروژه ها تا ۷ روز جهت دریافت پیشنهاد

ثبت نام

به شغل احتیاج دارید؟ به جمع معماران آرک کلاب بپیوندید.

شروع به کار