باشگاه معماران، پلی میان معماران و کارفرمایان

عضویت به عنوان کارفرما عضویت به عنوان معمار

کارفرمایان

توضیحات پروژه تان را منتشر میکنید

پیشنهاد قیمت دریافت خواهید کرد

هزینه پروژه را گروگذاری میکنید

پس از تحویل کار هزینه را آزاد میکنید

معمارانی که اخیراً به عضویت باشگاه معماران درآمده اند

فهرست آخرین پروژه ها

پروژه ای دارید و میخواهید با هزینه ای منصفانه توسط معماران انجام شود؟

خرید بسته جهت ارسال پروژه و دریافت پیشنهاد قیمت

2000تومان

برای 2 روز

درخواست انجام پروژه

ماندگاری پروژه در لیست پروژه ها تا ۲ روز جهت دریافت پیشنهاد

ثبت نام

5000تومان

برای 5 روز

درخواست انجام پروژه

ماندگاری پروژه در لیست پروژه ها تا ۵ روز جهت دریافت پیشنهاد

ثبت نام

7000تومان

برای 7 روز

درخواست انجام پروژه

ماندگاری پروژه در لیست پروژه ها تا ۷ روز جهت دریافت پیشنهاد

ثبت نام

به شغل احتیاج دارید؟ به جمع معماران باشگاه بپیوندید.

شروع به کار